robina design ontmoeten contact

Algemene voorwaarden Robina Design

Opgesteld 22 mei 2009 te Valkenburg a/d Geul, versie 1
Dit zijn de algemene leveringsvoorwaarden van Robina Design. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze diensten.


Artikel 1: Definities
Deze algemene voorwaarden zijn geldend en bindend binnen de grafische sector. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan de leverancier opdracht heeft gegeven tot de vervaardiging van zaken of tot het verrichten van werkzaamheden; 
b. Robina Design: de ontwerper/de ontwerpstudio die de opdracht als bedoeld onder a heeft aanvaard of een aan een mogelijke opdracht voorafgaande offerte of aanbod heeft uitgebracht;
c. Toeleverancier: productiebedrijven en andere tussenpartijen die als doel hebben het verveelvoudigen en/of openbaarmaking van het ontwerp dat is vervaardigd/voorbereid door Robina Design voortvloeiende uit de opdracht als bedoeld onder a;
d. Informatiedragers: magnetische banden en schijven, optische schijven en andere middelen bestemd voor het met behulp van apparatuur vastleggen, bewerken, verzenden of verveelvoudigen dan wel openbaar maken van teksten, beelden of andere gegevens, een en ander in de meest ruime betekenis van het woord. 

Artikel 2: Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de aanbiedingen en overeenkomsten, de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard dan ook tussen  Robina Design en de opdrachtgever. Afwijkingen en aanvullingen zijn slecht bindend indien en voor zover die tussen partijen schriftelijk zijn overeen gekomen. 


Offerte, overeenkomst en bevestiging 

Artikel 3: Prijsopgave
Het enkel uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht de opdrachtgever niet tot het sluiten van een overeenkomst met Robina Design. Alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen en de daarmee samenhangende prijsopgaven van Robina Design zijn vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijkingen worden aanvaard. De prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (B.T.W.) en eventuele andere door de overheid opgelegde heffingen. 

Artikel 4: Schriftelijke bevestiging
Uitgebrachte prijsopgaven, zowel schriftelijk, via fax en soortgelijke transmissiemedia, dienen door de opdrachtgever te worden bevestigd en gesigneerd aan Robina Design te worden geretourneerd alvorens met het uitvoeren van de opdracht zal worden begonnen. Mondelinge afspraken en bedingen binden Robina Design en de opdrachtgever eerst nadat deze schriftelijk door Robina Design zijn bevestigd. 

Artikel 5: Meerdere ontwerpers/ontwerpbureaus
Wanneer de opdrachtgever eenzelfde (meervoudige) opdracht tegelijkertijd aan meerdere ontwerpers/ontwerpbureaus wenst te verstrekken, dient hij hiervan alle betrokkenontwerpers/ontwerpbureaus op de hoogte te stellen. Op verzoek van Robina Design dient de opdrachtgever mee te delen aan welke andere ontwerpers de opdracht is verstrekt. Indien een opdrachtgever eenzelfde opdracht reeds eerder aan een andere ontwerper/ontwerpbureau heeft verstrekt, dient hij mee te delen welke ontwerper/ontwerpbureau dit is geweest. 


De uitvoering van de overeenkomst 

Artikel 6: Verstrekken van gegevens
De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdig een juiste levering door Robina Design mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/benodigde materialen.  

Artikel 7: Gebruik van andere toeleveranciers
Opdrachten aan productiebedrijven met betrekking tot de verveelvoudigen op openbaarmaking van het ontwerp, worden door of namens, in opdracht van en voor rekening en risico van de opdrachtgever verstrekt. Robina Design houdt zich voor de uitvoering van die opdracht – waar nodig – beschikbaar voor mondeling overleg. Op verzoek van de opdrachtgever kan Robina Design, voor risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader over een te komen vergoeding afspreken. Wanneer Robina Design opdrachtgever is aan derden, zoals illustratoren, ontwerpers, tekstschrijvers, kunstenaars e.a., gelden de voorwaarden die mondeling of schriftelijk zijn overeengekomen tussen de partijen.  

Artikel 8: Openbaarmaking en verveelvoudigen
Alvorens tot openbaarmaking of verveelvoudigen wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste drukproef, revisieproef of het laatste prototype van het ontwerp te controleren en goed te keuren.  

Artikel 9: Termijn van levering
Een door Robina Design opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp heeft, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve strekking. Robina Design is, ook bij een opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever Robina Design in gebreke heeft gesteld. 


Auteursrecht, modellenrecht en eigendomsrecht 

Artikel 10: Auteursrecht, reproductierecht en industriële eigendom
Het auteursrecht en het uitsluitend recht van tekening of model ten aanzien van het voorlopige en definitieve ontwerp en van de ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen alsmede ten aanzien van de daarna vervaardigde exemplaren van het product, komen toe aan Robina Design. Zolang geen nadere schriftelijke overeenkomst tussen d Robina Design en de opdrachtgever wordt aangegaan met betrekking tot de overdracht van het auteursrecht of het uitsluitend recht van tekening, model, plan of concept, blijven deze rechten bij Robina Design. 

Artikel 11: Auteursrechthebbende 
Robina Design garandeert dat het geleverde door of vanwege Robina Design is ontworpen, dat Robina Design geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken. 

Artikel 12: Onderzoek naar het bestaan van rechten
Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van merkrechten, tekening- of modelbescherming, octrooirechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever. 

Artikel 13: Naamsvermelding
Robina Design is ten allen tijde gerechtigd om het ontwerp te signeren en/of zijn naam te laten vermelden in het colofon van een publicatie of op een aankondiging of titelrol. Zonder voorafgaande toestemming is het de opdrachtgever niet toegestaan het werk zonder vermelding van de naam van Robina Design openbaar te maken of te verveelvoudigen. Als Robina Design dit nodig acht zal de opdrachtgever het te verveelvoudigen en/of openbaar te maken werk voorzien van het symbool ® met de naam van Robina Design en het jaar van de eerste openbaarmaking; of het symbool ©, met hetzij het jaar van het internationaal depot en de naam van de ontwerpstudio/de depothouder, hetzij het nummer van het internationaal depot. 

Artikel 14: Eigendom bij Robina Design
Zolang geen nadere afspraken tussen Robina Design en de opdrachtgever worden gemaakt met betrekking tot de overdracht van het eigendomsrecht op het door Robina Design aan de opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken zoals materialen, lithografieën, werktekeningen, prototypes, ontwerp-schetsen, ontwerpen, plannen en concepten e.d., blijven deze eigendom van Robina Design. Van deze zaken zal, op de binnen Robina Design aanwezige gebruikelijke informatiedragers, gedurende onbepaalde tijd een duplicaat worden bewaard met de zorg van een goed bewaarder. De opdrachtgever draagt alle risico’s ten aanzien van de bedoelde zaken. Mochten er door technische oorzaken zaken verloren gaan, dan kan Robina Design daar niet voor verantwoordelijk worden gesteld. Er kan op verzoek van de opdrachtgever een nieuw model vervaardigd worden. Partijen kunnen hiervoor een nader over een te komen vergoeding afspreken. 


Gebruik en licentie

Artikel 15: Het gebruik 
Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Robina Design, verkrijgt hij daarmee het uitsluitend recht tot het gebruik van het ontwerp voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudigen overeenkomstig de bestemming en/of oplage zoals die bij de opdracht zijn overeengekomen. Is over de bestemming of oplage niets vastgelegd, dan geldt het eerste gebruik en de eerste oplage als overeengekomen. 

Artikel 16: Ruimer gebruik 
Bij ruimer gebruik dan overeengekomen dient tussen partijen een nieuwe overeenkomst met betrekking tot de gebruiksrechten te worden gesloten. 

Artikel 17: Wijzigingen
Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Robina Design veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen aan te (laten) brengen. Robina Design kan deze toestemming niet onthouden indien dat in strijd met de redelijkheid is. De opdrachtgever dient bij een door het gewenste wijziging Robina Design als eerste in de gelegenheid te stellen om deze uit te voeren. Hiervoor dient een vergoeding te worden betaald, op basis van de gebruikelijke door de ontwerper gehanteerde honorariumtarieven.  

Artikel 18: Eigen promotie
Zolang hierover geen nadere afspraken zijn gemaakt, heeft Robina Design de vrijheid om het ontwerpen/of het concept, te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie. 

Artikel 19: Bewijsmateriaal
De opdrachtgever zal, in geval van een ontwerp dat in serie zal worden vervaardigd, de ontwerper kosteloos minimaal 15 exemplaren van het verveelvoudigde ontwerp, of van het betreffende onderdeel daarvan, doen toekomen, zodra de publicatie of openbaarmaking heeft plaatsgevonden. 


Honorarium

Artikel 20: Honorarium en bijkomende kosten
Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten die de ontwerper voor de uitvoering van de opdracht maakt en die niet vallen onder de normale overheadkosten voor vergoeding in aanmerking. 

Artikel 21: Honorarium bij gewijzigde opdracht
Indien Robina Design door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde of foutieve opdracht en/of briefing genoodzaakt is meer andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gehonoreerd. 

Artikel 22: Gebruiksvergoeding
In het tussen partijen overeengekomen honorarium is tevens begrepen de vergoeding voor het uitsluitend recht tot het gebruik van het ontwerp, voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudigen overeenkomstig de bestemmingen en/of oplage zoals die bij de opdracht zijn overeengekomen. 


Betalingsvoorwaarden

Artikel 23: Betalingsverplichting
Tenzij anders is overeengekomen, dient de opdrachtgever de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. Indien na het verstrijken van deze termijn door Robina Design nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente verhoogd met ten minste 2%. Zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, advocaten en deurwaarders gemaakt in verband met te late betalingen, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 115,00.

Artikel 24: Periodieke betalingen
Robina Design heeft het recht, gedurende een opdracht, tot op dat moment verrichte werkzaamheden naar redelijkheid in rekening te brengen. 

Artikel 25: Opschorting
Bij het niet nakomen van zijn betalingsverplichtingen door de opdrachtgever worden alle door Robina Design binnen de overeenkomst aan de opdrachtgever overgedragen rechten opgeschort tot op het moment waarop deze betalingsverplichtingen wel zijn nagekomen. Het is de opdrachtgever in dat geval niet toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen te gebruiken.  


Herroepen en beëindigen opdracht 

Artikel 26: Herroepen opdracht
Wanneer de opdrachtgever een schriftelijk verstrekte opdracht herroept, dient deze het gehele honorarium dat de ontwerpstudio zou toekomen bij gehele vervulling van de opdracht, alsmede alle bijkomende kosten tot op dat moment gemaakt, te voldoen. 

Artikel 27: Duurovereenkomsten
Wanneer de werkzaamheden van Robina Design bestaan uit het bij herhaling verrichten van werkzaamheden voor een uitgave die regelmatig verschijnt, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slecht worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste drie maanden. 

Artikel 28: Beëindigen opdracht
Wanneer er sprake is van, van zijn wil onafhankelijke omstandigheden, waardoor van Robina Design redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij de opdracht verder vervult, heeft Robina Design het recht om deze opdracht neer te leggen, zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is. In dit geval heeft hij recht op een honorarium voor de tot op dat moment verrichte arbeid en op vergoeding van de tot op dat moment gemaakte kosten en is hij verplicht de bereikte resultaten aan de opdrachtgever ter  beschikking te stellen. Indien gedragingen of handelingen van de zijde van de opdrachtgever er de oorzaak van zijn dat van Robina Design redelijkerwijs niet verlangd kan worden dat hij de opdracht verder vervult, dan heeft Robina Design, naast het recht de opdracht neer te leggen, recht op het volledige op de opdracht betrekking hebbende honorarium. 


Aansprakelijkheid 

Artikel 29: Aansprakelijkheid
Robina Design kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de tekst en/of het ontwerp, indiende opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in art. 7 en art. 11, een controle heeft uitgevoerd en zijn goedkeuring heeft gegeven. Robina Design kan tevens nooit aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van door Robina Design aangereikte fotomateriaal - dat in oorspronkelijkheid dient als presentatie materiaal - waarvan de auteursrechten aan derden toebehoren, mits de opdrachtgever hiervan mondeling of schriftelijk op de hoogte is gesteld en/of overeenkomstig het bepaalde in artikel 7 en art. 11,een controle heeft uitgevoerd en zijn goedkeuring heeft gegeven. De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen. Robina Design kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten van toeleveranciers (productiebedrijven). 

Artikel 30: Beperking aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van Robina Design voor schade uit hoofde van een overeenkomst met een opdrachtgever is altijd beperkt tot het bedrag van het Robina Design toekomende honorarium. 

Artikel 31: Kopieën materialen
De opdrachtgever is gehouden, waar redelijkerwijs mogelijk, kopieën van materialen en gegevens onder zicht te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan de ontwerper niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden. 

Artikel 32: Garantie geleverde materialen
De opdrachtgever vrijwaart Robina Design voor aanspraken t.a.v. auteursrechten betreffende door de opdrachtgever verstrekte materialen, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt. 

Artikel 33: Wijze van levering; eigendomsvoorbehoud
Iedere levering van zaken door de toeleverancier aan de opdrachtgever geschiedt onder voorbehoud van de eigendom daarvan totdat de opdrachtgever al hetgeen heeft voldaan waartoe uit hoofde van de overeenkomst is gehouden, met inbegrip van rente en kosten. Indien vervoer van de af te leveren zaken is overeen gekomen, geschiedt dit voor rekening van de opdrachtgever. De opdrachtgever draagt steeds het risico tijdens het vervoer. Onder vervoer wordt mede begrepen transmissie van data door middel van het telefoonnet en elke daarmee vergelijkbare verzending met behulp van enig technisch middel. Het aannemen van zaken van Robina Design door de vervoerder, geldt als bewijs dat deze in uiterlijk goede staat verkeerden, tenzij het tegendeel uit de vrachtbrief of het ontvangstbewijs blijkt. 


Overige bepalingen

Artikel 34: Andere voorwaarden
Algemene en bijzondere voorwaarden van de opdrachtgever binden Robina Design niet behalve indienen voor zover deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden en voor zover Robina Design de toepasselijkheid van dergelijke voorwaarden schriftelijk met zoveel woorden heeft aanvaard. 

Artikel 35: Nederlands recht
Op de overeenkomst tussen Robina Design en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen Robina Design en de opdrachtgever is de rechter in het arrondissement waar Robina Design is gevestigd, zulks onverminderd de wettelijke bepalingen betreffende de bevoegdheid van de Kantonrechter.  

Artikel 36: Wijzigingen in de voorwaarden
Robina Design is voorbehouden deze algemene voorwaarden te wijzigen naar goedkeuring van Robina Design. De algemene voorwaarden zullen, tijdens het uitvoeren door Robina Design van de eerst geplaatste of de op dat moment lopende opdracht, éénmalig aan de opdrachtgever worden verstrekt, zodat deze daarvan op de hoogte is. Bij het verlengen van de lopende of het plaatsen van een nieuwe opdracht bij Robina Design dient de opdrachtgever zichzelf ervan op de hoogte te stellen of de algemene voorwaarden van Robina Design gedurende die tijd gewijzigd zijn.


Valkenburg a/d Geul, 22 mei 2009, versie 1

Robina Design 
Schoolstraat 50
6336 AS Hulsberg

KvK nummer: 14116332